Σχετικά με την Εξατμοδιαπνοή και τη Δροσιά ΦύλλωνΟ συνδυασμός δυο διακεκριμένων διαδικασιών κατά τις οποίες υπάρχει απώλεια νερού, εν μέρει από την εδαφική επιφάνεια με την εξάτμιση (Ε) και εν μέρει από την καλλιέργεια με τη διαπνοή (Δ), ορίζεται ως εξατμοδιαπνοή (ΕΔ). Επίσης ένας άλλος παράγοντας που έχει σχέση με την εξατμοδιαπνοή είναι η Δροσιά Φύλλων (ΔΦ).


Εξάτμιση (Ε)

Η εξάτμιση είναι η διαδικασία κατά την οποία νερό υγρής φάσης μετατρέπεται σε νερό αέριας φάσης (ατμοποίηση) και απομακρύνεται από την εξατμίζουσα επιφάνεια (απομάκρυνση ατμού). Το νερό εξατμίζεται από μια ποικιλία επιφανειών, όπως θάλασσες, λίμνες, ποτάμια, δρόμους, εδάφη και υγρή βλάστηση. Για να αλλάξει η κατάσταση των μορίων του νερού από υγρή σε αέρια φάση απαιτείται ενέργεια. Η απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και, σε μικρότερο βαθμό, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα παρέχουν την ενέργεια αυτή. Ο καθοριστικός παράγοντας για την αφαίρεση υδρατμών από την εξατμίζουσα επιφάνεια είναι η διαφορά μεταξύ της πίεσης υδρατμών στην εξατμίζουσα επιφάνεια και αυτής στην περιβάλλουσα ατμόσφαιρα. Καθώς προχωρά η εξάτμιση, ο περιβάλλων αέρας γίνεται σταδιακά κορεσμένος και αν ο υγρός αέρας δεν μεταφερθεί στην ατμόσφαιρα η διαδικασία επιβραδύνεται ή και σταματά. Η αντικατάσταση του κορεσμένου αέρα με ξηρότερο αέρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα του ανέμου. Επομένως, η ηλιακή ακτινοβολία, η θερμοκρασία του αέρα, η υγρασία του αέρα και η ταχύτητα του ανέμου είναι κλιματολογικές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της εξάτμισης.


Διαπνοή (Δ)

Η διαπνοή συνίσταται στην ατμοποίηση του νερού υγρής φάσης που περιέχεται στους ιστούς του φυτού και στην απομάκρυνση του ατμού στην ατμόσφαιρα. Οι καλλιέργειες χάνουν κυρίως το νερό τους μέσω των στομάτων. Αυτά είναι μικρά ανοίγματα στο φύλλο του φυτού μέσω των οποίων περνούν τα αέρια και οι υδρατμοί. Το νερό, μαζί με μερικές θρεπτικές ουσίες, απορροφάται από τις ρίζες και μεταφέρεται μέσω του φυτού. Η ατμοποίηση συμβαίνει εντός του φύλλου, δηλαδή στα μεσοκυττάρια διαστήματα, και η ανταλλαγή ατμού με την ατμόσφαιρα ελέγχεται από το στοματικό διάφραγμα. Σχεδόν όλο το νερό που απορροφάται χάνεται από την διαπνοή και μόνο ένα ελάχιστο κλάσμα χρησιμοποιείται μέσα στο φυτό. Η διαπνοή, όπως και η απευθείας εξάτμιση, εξαρτάται από την παροχή ενέργειας, την κλίση πίεσης υδρατμών και τον άνεμο. Επομένως, οι παράγοντες ακτινοβολία, θερμοκρασία του αέρα, υγρασία του αέρα και άνεμος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της διαπνοής. Η περιεκτικότητα σε νερό του εδάφους και η ικανότητα του εδάφους να μεταφέρει νερό ως τις ρίζες καθορίζουν επίσης την διαπνοή, όπως και το πλημμύρισμα και η αλατότητα του εδαφικού νερού. Η διαπνοή επηρεάζεται επίσης από τα χαρακτηριστικά της καλλιέργειας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις πρακτικές καλλιέργειας. Διαφορετικά είδη φυτών μπορεί να έχουν διαφορετική διαπνοή.


Το διοξείδιο του άνθρακα εισέρχεται, ενώ το νερό και το οξυγόνο
εξέρχονται, μέσω ενός στόματος

Δύο στόματα σε λέμνα (duckweed)
spacer

Εξατμοδιαπνοή (ΕΔ)

Η εξάτμιση και η διαπνοή συμβαίνουν ταυτόχρονα και δεν υπάρχει εύκολος τρόπος διάκρισης μεταξύ των δύο διαδικασιών. Εκτός από την διαθεσιμότητα του νερού στο ανώτερο εδαφικό στρώμα, η εξάτμιση από ένα καλλιεργημένο έδαφος καθορίζεται κυρίως από το κλάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους. Αυτό το κλάσμα μειώνεται κατά την περίοδο ανάπτυξης καθώς η καλλιέργεια αναπτύσσεται και το φύλλωμά της σκιάζει όλο και περισσότερο το έδαφος. Όταν η καλλιέργεια είναι μικρή, το νερό χάνεται κυρίως από την εδαφική εξάτμιση, αλλά μόλις η καλλιέργεια αναπτυχθεί καλά και καλύψει πλήρως το έδαφος, η διαπνοή γίνεται η βασική διαδικασία.

spacer

Η σημασία της Γνώσης της Εξατμοδιαπνοής

# Η λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης είναι ένας από τους όρους της εξίσωσης ενεργειακού ισοζυγίου και η ανάλυσή της δίνει πολλές πληροφορίες για (μικρο)κλιματολογικές και αγρομετεωρολογικές μελέτες

# Η εξατμοδιαπνοή είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην υδρολογία όταν καταρτίζονται υδατικά ισοζύγια

# Η εξατμοδιαπνοή είναι αναπόσπαστο κομμάτι των υδρολογικών και κλιματικών διεργασιών της γης και της ατμόσφαιράς της (υπεισέρχεται στα μοντέλα ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και στα κλιματικά μοντέλα τοπικής, ηπειρωτικής και παγκόσμιας κλίμακας) και αποτελεί σημαντικό τμήμα του υδρολογικού κύκλου

# Σε μεγάλες κλίμακες (ακόμα και σε παγκόσμια κλίμακα) η εξατμοδιαπνοή έχει ιδιαίτερη σημασία για την εκτίμηση των κλιματικών και ανθρωπογενών επιδράσεων και περιβαλλοντικών πιέσεων στα φυσικά και γεωργικά οικοσυστήματα

# Η εξατμοδιαπνοή έχει τεράστια σημασία για την αγρονομία επειδή επιτρέπει την πρόβλεψη της παραγωγής από την καλλιέργεια (σοδειάς) με τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση υδατικών πόρων, δεδομένου ότι το νερό αποτελεί τον κύριο περιοριστικό παράγοντα για την γεωργική παραγωγή, διαχείριση υδατικών πόρων και υδατικά ισοζύγια στη γεωργία

spacer

Δροσιά Φύλλων (ΔΦ)

Η υγρασία του αέρα, νερό σε αέρια μορφή, έρχεται σε επαφή με ένα φύλλο, το οποίο είναι κρύο και μετατρέπεται σε νερό υγρής μορφής. Όταν η θερμοκρασία γίνεται υψηλότερη αυτό το νερό εξατμίζεται και μετατρέπεται σε αέρια μορφή και πάλι. Επίσης όταν βρέχει, ένα φύλλο γίνεται υγρό. Μετά την βροχή και όταν η θερμοκρασία γίνεται υψηλότερη αυτό το νερό της βροχής εξατμίζεται και μετατρέπεται σε αέρια μορφή. Η Δροσιά Φύλλων έχει δείκτη από το 0 έως το 15. 0 για ξηρός και 15 για υγρός.

spacer

Η Εξατμοδιαπνοή στο Vouhead Weather

Το Vouhead Weather χρησιμοποιεί τις εξισώσεις Kimberly-Penman για
τον υπολογισμό της εξατμοδιαπνοής μέσω του προγράμματος Weather Display.
Επίσης παρακάτω μπορείτε να δείτε τις τιμές των παραμέτρων, οι οποίες σχετίζονται με την εξατμοδιαπνοή.
Δροσιά φύλλων (ΔΦ), θερμοκρασία, υγρασία, άνεμος, βροχή, θερμοκρασία εδάφους και της ύγρανσης του εδάφους.
Η μονάδα μέτρησης της ύγρανσης του εδάφους είναι το centibar (cb) με τιμές από 0 ως 200. 0 για υγρό και 200 για ξηρό.


150 cm
 
50 cm
 
  ΔΦ: 15.0
Θερμοκρασία: 28.3°C
Υγρασία: 65%
 
Άνεμος:
Βροχή χθες:
Βροχή σήμερα:
Βροχή μήνα:
ΝΝΔ - 5.0 χΑω
0.0 χιλ
0.0 χιλ
0.0 χιλ
Εξατμοδιαπνοή (χιλιοστά)
Χθες 00:00
Σήμερα
Εβδομαδιαία
Μηνιαία
8.5
0.5
53.2
142.4
 
  ΔΦ: 15.0
   
-10 cm
 
-50 cm
 
  Θερμοκρασία: 255°C
Υγρανση: 255.0 cb
 
       
 
  Θερμοκρασία: 255°C
Υγρανση: 255.0 cb
 
spacer
spacer Πηγή:  Εκτίμηση της εξατμοδιαπνοής (pdf)   Από την Αλεξία Τσούνη (Αθήνα, Ιούνιος 2003)

   Μην χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία για αποφάσεις που αφορούν ζωές και πάσης φύσεως ιδιοκτησίες  
ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (BOLTEK) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (LR) ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης Βίντεο για το Καστελλόριζο(Μεγίστη) από τα αρχεία της ΕΡΤ Ιστοσελίδα Δήμου Μεγίστης Δείτε το μεγαλύτερο